• معاو نت بهره برداری

  دبیرخانه : دبیرخانه مرکزی
  تعداد پیشنهاد : 127.47

 • مدیرعامل

  دبیرخانه : دبیرخانه مرکزی
  تعداد پیشنهاد : 61.49

 • معاونت برنامه ریزی وتحقیقات

  دبیرخانه : دبیرخانه مرکزی
  تعداد پیشنهاد : 36.38

 • معاونت منابع انسانی

  دبیرخانه : دبیرخانه مرکزی
  تعداد پیشنهاد : 20.6

 • معاونت مالی وپشتیبانی

  دبیرخانه : دبیرخانه مرکزی
  تعداد پیشنهاد : 6.88

 • معاونت طرح وتوسعه

  دبیرخانه : دبیرخانه مرکزی
  تعداد پیشنهاد : 4.97

 • شورای فرهنگی

  دبیرخانه : دبیرخانه مرکزی
  تعداد پیشنهاد : 0.47

 • روابط عمومی

  دبیرخانه : دبیرخانه مرکزی
  تعداد پیشنهاد : 0.34

 • معاونت نا مشخص

  دبیرخانه : دبیرخانه مرکزی
  تعداد پیشنهاد : 0.33